Tag Archives: hàng chính

Xã Đắk Yă, huyện Mang Yang

Đắk Yă là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Yă...

Xã Đắk Ta Ley, huyện Mang Yang

Đắk Ta Ley là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk...

Xã Đắk Jơ Ta, huyện Mang Yang

Đắk Jơ Ta là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk...

Xã Đắk Dj Răng, huyện Mang Yang

Đắk Dj Răng là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk...

Xã A Yun, huyện Mang Yang

A Yun là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã A Yun...

Xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa

Tân Bình là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Tân Bình...

Xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa

Nam Yang là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Nam Yang...

Xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa

Kon Gang là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Kon Gang...