Tag Archives: hàng chính

Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku

Yên Đỗ là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Yên Đỗ...

Phường Trà Bá, thành phố Pleiku

Trà Bá là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Trà Bá...

Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku

Thống Nhất là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Thống Nhất...

Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku

Thắng Lợi là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Thắng Lợi...

Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku

Tây Sơn là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Tây Sơn...

Phường Phù Đổng, thành phố Pleiku

Phù Đổng là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Phù Đổng...

Phường Ia Kring, thành phố Pleiku

Ia Kring là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Ia Kring...

Phường Hội Thương, thành phố Pleiku

Hội Thương là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Hội Thương...

Phường Hội Phú, thành phố Pleiku

Hội Phú là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Hội Phú...

Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku

Hoa Lư là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Hoa Lư...